Algemene voorwaarden Kristijl

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kristel van Eijk (actief onder bedrijfsnaam Kristijl), voice-over en stemacteur. Gevestigd Kerkstraat 80, 5141 ED Waalwijk.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en/of opdrachtovereenkomst (schriftelijk of per e-mail) tussen de opdrachtnemer (Kristel van Eijk) en de opdrachtgever.

Offertes en opdrachtovereenkomsten

Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk of per e-mail aangegeven.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte door de opdrachtgever per mail wordt bevestigd.

De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst schriftelijk of per e-mail kosteloos te ontbinden binnen 24 uur na aanvaarding van de offerte. Daarna is de opdrachtgever verplicht 50% van de totaalprijs van de overeenkomst te voldoen.

Gebruik voice-over

De opdrachtgever geeft vooraf aan voor welke uitzendmedium de productie gebruikt gaat worden. Daarnaast of de opdracht voor een lokale, regionale of landelijke zender is bedoeld. Een lokale zender is: een zender die in maximaal 1 gemeente te ontvangen is. Een regionale zender is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Een landelijke zender is een zender die in minstens 4 provincies te ontvangen is. Internet is landelijk.

De opdrachtgever is verplicht de onder de overeenkomst vallende producties alléén voor het afgesproken doel en de afgesproken termijn te gebruiken. Als de opdrachtgever de producties voor een ander doel of afwijkende periode gebruikt, zal ik extra kosten in rekening brengen.

Offertes en leveringstermijnen kunnen altijd worden herzien als ik, voor het uitvoeren van de opdracht, het volledige op te nemen script, of de te bewerken audio nog niet heb kunnen inzien/horen. Of als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Offertes en leveringstermijnen kunnen door mij ook worden herroepen als de werkzaamheden afwijken van wat door de opdrachtgever van tevoren is aangegeven. 

Prijzen en tarieven

Voor alle producties hanteer ik vaste prijzen. Deze zijn gepubliceerd op mijn website www.kristelvaneijk.nl, tenzij anders is overeengekomen. De genoemde prijzen zijn altijd exclusief btw.

In mijn tarieven zijn de kosten van het gebruik van mijn thuisstudio inbegrepen. Eventuele overige kosten, zoals reiskosten, verblijfskosten en huur van specifiek benodigde apparatuur zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

Bij de prijs is een retake op de tone of voice inbegrepen.

Wijzigingen na opname op de gebriefde tone of voice, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Tekstwijzigingen achteraf worden, als nieuwe opname doorberekend aan de opdrachtgever.

Spreekfouten door mij worden kosteloos aangepast.

Wanneer bij een opnamesessie de klant (of een door hen aangewezen regisseur) virtueel of fysiek aanwezig is, vervalt de bij de prijs inbegrepen retake op de tone of voice.

Kleine afwijkingen in stemgeluid of opnameniveau zijn geen reden tot afkeuren van de opnames en tot annulering van de opdracht.

De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script, per productietype en per uitzendmedium. Als er meerdere scripts voor 1 productie moeten worden opgenomen, zal er voor elk script een prijsafspraak worden gemaakt. Als hetzelfde script voor meerdere productietypes en/of uitzendmedia wordt gebruikt, wordt ook daar een aparte prijs voor berekend.

Na opname van de audio ontvangt de opdrachtgever een factuur. De opdrachtgever dient deze binnen 28 dagen te betalen.

Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoud ik mij het recht voor incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage aan de opdrachtgever door te berekenen en de ingesproken tekst terugvorderen. En iedere publicatie laten verwijderen. Kosten en eventuele schade die hieruit voortvloeien worden verhaald op de opdrachtgever.

Publicatie van door mij ingesproken teksten pas toegestaan na betaling van de factuur. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Door mij ingesproken commercials hebben een gebruiksrecht (buy-out) van 1 jaar. Bij (opnieuw) gebruik de productie na dat eerste jaar, wordt 50% van de origineel afgesproken prijs gefactureerd. Opdrachtgever is verplicht mij, minstens 28 dagen voor einde buy-out periode, op de hoogte te brengen van verlening van het gebruiksrecht. Bij het nalaten van deze informatie door opdrachtgever, behoud ik mij het recht voor de ingesproken tekst terugvorderen en iedere publicatie te laten verwijderen. Kosten en eventuele schade die hieruit voortvloeien worden verhaald op de opdrachtgever.

Leveringstermijn

De leveringstermijn of aanleveringsdatum wordt van tevoren in overleg bepaald. Ik heb het recht om af te wijken van de afgesproken leverdatum, als de opdrachtgever niet op tijd het definitieve script/input aanlevert.

Aanlevering door opdrachtnemer

De audio is ruwe onbewerkte, tenzij anders is overeengekomen. Ruwe onbewerkte wil zeggen dat de ademhalingen, klikjes, plopjes en dergelijke te horen kunnen zijn. Uiteraard is het audio wel vrij van versprekingen. De .wav file zal ik via Wetransfer.com versturen.

Ik behoud mij het recht voor om geproduceerd voice-over materiaal te gebruiken ter promotie van mijn diensten, tenzij er duidelijk sprake is van vertrouwelijke informatie, of dat de opdrachtgever vooraf schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.